Vijesti

Proračun EU-a: dodatnih 100 milijuna EUR za program istraživanja i program mobilnosti studenata u 2019.

Nakon što su Europski parlament i Vijeće postigli dogovor o proračunu EU-a za 2019., Europska komisija je predložila da se za vodeće programe EU-a Obzor 2020. i Erasmus+ dodaju sredstva u iznosu od 100 milijuna EUR. Ta će dodatna sredstva pridonijeti jačanju odgovora EU-a na ključne izazove kao što su klimatske promjene, a pridonijet će i daljnjoj prilagodbi obrazovnog sektora potrebama tržišta rada.

Proračun EU-a: dodatnih 100 milijuna EUR za program istraživanja i program mobilnosti studenata u 2019.

 

Günther H. Oettinger, europski povjerenik za proračun i ljudske resurse, rekao je: „Institucije EU-a u prosincu su se dogovorile da će povećati proračun za istraživanja i mobilnost studenata čim sredstva budu na raspolaganju. Danas već predviđenim sredstvima dodajemo 100 milijuna EUR. To je odlična vijest za istraživače i studente u Europi jer će moći računati na veću potporu EU-a za svoje projekte.”

Od tih dodatnih 100 milijuna EUR, 80 milijuna EUR bit će namijenjeno istraživanjima u području klime u okviru programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Ta će sredstva pridonijeti ambicioznom cilju da se 35 % proračuna programa Obzor 2020. namijeni istraživanjima u području klime.

Preostalih 20 milijuna EUR namijenjeno je programu EU-a za obrazovanje, osposobljavanje,mlade i sport u Europi Erasmus+. Tim će se sredstvima pridonijeti i izgradnji europskih sveučilišta, nove inicijative EU-a koja je temelj uspostave europskog prostora obrazovanja do 2025. EU do 2021. želi uspostaviti 12 europskih sveučilišta na kojima će studenti moći steći diplomu nakon što su kombinirali studije u nekoliko država članica EU-a, čime će pridonijeti konkurentnosti europskih sveučilišta u EU-u i izvan njega.

Današnji prijedlog trebaju odobriti Europski parlament i Vijeće.

Izvor:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_hr.htm