Vijesti

U Virovitičko- podravskoj županiji odobrena dva Integrirana programa temeljenih na obnovi kulturne bašetine

U Virovitičko- podravskoj županiji odobrena dva Integrirana programa temeljenih na obnovi kulturne bašetine


Temeljem odluke Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa iprojekata Europske unije odobrena je dodjela bespovratnih sredstava za dvaprojekta u Virovitičko- podravskoj županiji:  Centar za posjetitelje:Dvorac Janković i Dvorac Pejačević Virovitica: „Stara jezgra-novo ruho“

 

Centar za posjetitelje- Dvorac Janković u Suhopolju

Polazište za izradu ovoga projekta bila je potreba zaspašavanjem kulturno, povijesno i arhitektonski vrijednoga dvorca od njegovadaljnjega propadanja, te stavljanja u funkciju kulturno- turističkog proizvodaoživljavanjem likova i djela obitelji Janković i cjelokupne kulturne povijestisuhopoljskog kraja te Virovitičko-podravske županije. Prijavitelj projektaje Virovitičko-podravska županija, a projektni partneri Turističkazajednica Virovitičko-podravske županiji, Gradski MuzejVirovitica, Općina Suhopolje te VIDRA – Agencija za regionalni razvojVirovitičko-podravske županije koja je i izradila projektni prijedlog. 

Opći ciljprojekta Centar za posjetitelje – Dvorac Janković je doprinijeti unaprjeđenjuupravljanja kulturnom baštinom i održivom razvoju u Virovitičko-podravskojžupaniji. Osim toga, cilj je povećanje atraktivnosti Virovitičko-podravskežupanije kao prepoznatljive turističke destinacije kontinentalne Hrvatske krozobnovu, opremanje i valorizaciju Dvorca Janković s ciljem osiguranjagospodarskih koristi, razvoja i zapošljavanja, kao i socijalne kohezije.

Planiraneaktivnosti su sljedeće:

·        Obnovit će se Dvorac Janković u Suhopolju s ciljemrazvoja prepoznatljive turističke destinacije na području Virovitičko-podravskežupanije. Na taj način uspostaviti će se Centar za posjetitelje u obnovljenoj iopremljenoj glavnoj zgradi s bočnim krilima veličine 3.414,99 m2 u kojoj ćeposjetiteljima i gostima na raspolaganju biti smještajni kapaciteti ukupno 15soba.

·        Interaktivno će se prikazati život obitelji Janković –Plemićka posla: rekonstrukcijom dvorca ostvarit će se suvremeni, moderni,multimedijalni izložbeni prostor koji će objediniti turističke prirodne,kulturne, umjetničke, materijalne i nematerijalne znamenitosti i baštinuVirovitičko-podravske županije na jednom mjestu, pružajući informacije iedukaciju posjetiteljima na novi, inovativan način. Na taj način će sedoprinijeti unaprjeđenju upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosaodrživom društveno-gospodarskom razvoju na području Virovitičko-podravskežupanije.

·        Izradit će se studija valorizacije kulturne baštineobitelji Janković koja će biti okosnica osmišljavanja ostalih atrakcija ucjelovitu turističku ponudu destinacije čime će se pozicionirati Centar zaposjetitelje -Dvorac Janković na karti kulturnog turizma s ciljem doprinosaodrživom razvoju društveno-gospodarskih prilika u VPŽ.

Obnovadvorca i njegova nova funkcija vratit će dvorcu značaj koji je s vremenomizgubio te će utjecati i na promociju samoga Suhopolja u kojemu se nalazi, kaoi na daljnji razvoj lokalne i regionalne zajednice. Obnovu dvorca u skorojbudućnosti će pratiti i revitalizacija povijesnoga perivoja u kojemu je dvoracsmješten i s kojim čini nedjeljivu pejzažno graditeljsku cjelinu. Provedbomprojekta stvaraju se kapaciteti za udovoljavanje i najzahtjevnijimposjetiteljima, a u kombinaciji s lokalnim gastronomskim specijalitetimaSuhopolje, kao i cijela Virovitičko-podravska županija, postat će jedna odpoželjnijih kulturno-turističkih destinacija u ovom dijelu Hrvatske.

Povećan brojturista u Suhopolje i Virovitičko-podravsku županiju povećat će potražnju iprihode u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, što će pozitivno utjecati naintenziviranje gospodarskih aktivnosti. Slijedom toga, stvorit će se nova radnamjesta, što će nedvojbeno dovesti do smanjenja nezaposlenosti i redukcijesiromaštva. Ovim projektom doprinijet će se turističkom razvoju i stvaranjuimidža kako županije, tako i kontinentalne Hrvatske kao poželjne kulturno-turističkedestinacije, a istodobno će se spriječiti njegovo daljnje propadanje te će sespasiti kulturno-povijesna baština od izuzetne vrijednosti za RH.

Centar zaposjetitelje- Dvorac Janković zamišljen je kao žarišna točka koja funkcionirana više razina: središte dobivanja svih informacija vezanih uzkulturno-turistička zbivanja i manifestacije u VPŽ (promatranoj kao turističkojdestinaciji), izložbeni postav djelovanja obitelji Janković s izrazitimutjecajem na cjelokupni kulturni areal čije se granice gotovo preklapaju sadministrativnim granicama VPŽ, buduće mjesto prezentiranja tradicijske hrane ipića te reprezentativnih i suvremenih županijskih suvenira što ujedno širomotvara vrata djelovanju i razvoju lokalnih MSP.

Baš kao štosam slogan VPŽ glasi: Uvijek otvorenih vrata.

 

DvoracPejačević Virovitica: „Stara jezgra-novo ruho“

Ovaj Integrirani program obuhvaćaobnovu Dvorca Pejačević i revitalizaciju Gradskog parka u Virovitici.

Cilj projektaje obnovom kulturne baštine (dvorca Pejačević i Gradskog parka Virovitica) iunapređenjem upravljanja kulturnom baštinom doprinijeti razvoju kontinentalnogturizma te stvaranju boljih socio-ekonomskih uvjeta na lokalnoj i regionalnojrazini. Nositelj projekta je Grad Virovitica, a partneri Gradski muzejVirovitica i virovitička Razvojna agencija VTA.

Projektom će se stvoritireprezentativni prostor Dvorca Pejačević u funkciji Gradskog muzeja Virovitica.Istočni podrum Dvorca namijenjen je arheološkom postavu. Prizemlje Dvorcaiskoristit će se za popratne multimedijalne i pedagoške sadržaje u istočnomkrilu, dok bi u zapadnom krilu bili smješteni radni prostori djelatnika. Prvikat dvorca zauzimali bi postavi Likovne i Kulturno-povijesne zbirke. Tavanskiprostor zapadnog krila bio bi prilagođen potrebama stalnog postava Etnografskezbirke, a tavanski prostor istočnog krila za potrebe čuvanja Etnografske iKulturno-povijesne zbirke.

Prostor središnjeg rizolitanamijenjen je za Likovne i Arheološke zbirke, te prostorije za prijem,sanaciju, čišćenje i konzervaciju građe. Realizacija ovog projekta omogućit ćeda Muzej svojim stalnim postavom nudi doživljaj putovanja kroz prostor, vrijemeili ideje, povrh svega da unutar turističke ponude, postane turistički resurs,turistička atrakcija te osnovni sadržaj turističkog proizvoda. Postojeći Muzejće se transformirati u mjesto kreativnosti i razvoja zajednice, u prostorcjeloživotnog učenja, urbanog razvitka i mjesta prestiža i intelektualnerazmjene.

(Izvor: www.virovitica.hr, www.vpz.hr )